Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013

Παράταση στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση ζητούν οι γεωπόνοι

Πραγματοποιήθηκαν την 17/7/2013 στην Τρίπολη και την 22/7/2013 στην Πάτρα συναντήσεις της Διοικούσας Επιτροπής, της Επιτροπής Κλάδου Γεωπόνων του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας, γεωπονικών φορέων αλλά και ιδιωτών γεωπόνων.

Οι συναντήσεις είχαν ως κύριο αντικείμενο το θέμα της θεσμοθέτησης της συνταγογράφησης στην διακίνηση των γεωργικών φαρμάκων. Ακούστηκαν πολλές απόψεις από τους παρισταμένους συναδέλφους οι οποίες κατέληξαν στην διατύπωση κοινής θέσης από την συντριπτική πλειοψηφία των παρόντων.

Η κοινή θέση που διατυπώθηκε έχει ως ακόλουθα:
1. Ο γεωπονικός κλάδος είναι σύμφωνος με την θεσμοθέτηση της υποχρεωτικής παρουσίας και ανάληψης επιστημονικής ευθύνης, μέσω της υπογραφής του γεωπόνου σε όλες τις γεωργικές εισροές (π.χ. συνταγογράφηση, ηλεκτρονική  καταγραφή). Η επιστημονική παρουσία του γεωπόνου χαιρετίζεται όχι μόνο στην περίπτωση των φυτοφαρμάκων αλλά ζητείται και στα λιπάσματα και στο πολλαπλασιαστικό υλικό
2. Υπό τις διαμορφωμένες συνθήκες στον τομέα της φυτοπροστασίας στην χώρα μας η θέσπιση ασυμβίβαστου μεταξύ διανομέα και συνταγογράφου βρίσκει αντίθετους τους συναδέλφους που συμμετείχαν στις συναντήσεις. Ως εκ τούτου ζητείται η απαλοιφή της σχετικής πρόβλεψης που υπάρχει στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
3. Όσον αφορά στην έναρξη εφαρμογής της ηλεκτρονικής καταγραφής των χορηγούμενων γεωργικών φαρμάκων, η οποία είναι θεσπισμένη με τον Ν. 4036, πρέπει να υπάρξει παράταση στην ημερομηνία έναρξης αφού ακόμη δεν είναι έτοιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα εισαγωγής των στοιχείων. Η έναρξη εφαρμογής θα πρέπει να γίνει όταν θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εισαγωγής των στοιχείων (πλατφόρμα) και να δοθεί εξάμηνη προθεσμία για την δοκιμαστική εφαρμογή αυτού ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα στην αγορά φυτοπροστατευτικών προϊόντων αλλά και στους συναδέλφους από πιθανά προβλήματα και δυσλειτουργίες
4. Παράλληλα με την διαδικασία έγκρισης του πολυνομοσχεδίου θα πρέπει να συσταθούν ομάδες εργασίας, με την συμμετοχή και του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. για την σύνταξη των εφαρμοστικών Προεδρικών Διαταγμάτων, ειδικά στο κομμάτι της συνταγογράφησης. Οι ομάδες αυτές θα πρέπει να εξετάσουν σημαντικά ζητήματα όπως αυτό του ερασιτέχνη, των καλλιεργειών μικρής κλίμακας που στερούνται εγκρίσεων, των συγκαλλιεργειών π.χ. κηπευτικών κ.α.
5. Όσον αφορά στις προβλεπόμενες κυρώσεις σχετικά με την διαχείριση των ληγμένων φυτοφαρμάκων θα πρέπει να επανεξεταστεί το ύψος τους την στιγμή που δεν έχει οργανωθεί σύστημα συλλογής και διαχείρισης των προϊόντων  αυτών που στην ισχύουσα νομοθεσία θεωρούνται απόβλητα

Επιπλέον στην συνάντηση της Πάτρας τέθηκαν και τα παρακάτω ζητήματα:
1. Στα πλαίσια των εφαρμοστικών Προεδρικών Διαταγμάτων θα πρέπει να εξεταστεί η θεσμοθέτηση του γεωγραφικού περιορισμού στην παροχή υπηρεσιών συνταγογράφησης με σκοπό την διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους της παρεχόμενης υπηρεσίας αλλά και την αποτροπή πιθανών συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού.
2. Εν όψει της δημιουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διασύνδεσης αυτής με το σύστημα παρακολούθησης αγροτεμαχίων προκειμένου να εισάγονται απευθείας στοιχεία αλλά και να μπορούν να αντληθούν πληροφορίες για κάθε ένα αγροτεμάχιο που θα αφορά η ηλεκτρονική καταγραφή ή η συνταγογράφηση

Σημειώνεται πως το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτ. Στερεάς Ελλάδας έχει τοποθετηθεί με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του επί του θέματος της συνταγογράφησης των γεωργικών φαρμάκων αλλά και επι του συνόλου των άρθρων του νομοσχεδίου.

Πληροφορίες για τους εχθρούς & τις ασθένειες του αμπελιού και της ελιάς

Από το τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου  της Διεύθυνσης Αγρο-τικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, σύμ-φωνα με το Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων που εξέδωσε  το ΠΚΠΦ & ΠΕ Η-ρακλείου, ανακοινώνονται τα εξής όσον αφορά εχθρούς – ασθένειες του Αμπελιού-Ελιάς:

Α) ΑΜΠΕΛΙ

•    Για την Ευδεμίδα

Στις μεσοπρώιμες περιοχές η τρίτη πτήση συνεχίζεται με αυξημένους πληθυσμούς.
Συνιστάται επαναληπτικός ψεκασμός στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες για τις μεσοπρώιμες περιοχές:
-Επιτραπέζια: 23 -25 Ιουλίου.
Σουλτανίνες – Οινάμπελα: 25 – 27 Ιουλίου.
Το φάρμακο να καλύπτει καλά τα σταφύλια.
Σε αμπέλια που θα τρυγηθούν σύντομα, να χρησιμοποιηθούν σκευάσματα μικρής υπολειμματικής διάρκειας. Να τηρούνται αυστηρά οι χρόνοι αναμονής μεταξύ ψεκασμού και συγκομιδής

•    Για το Ωϊδιο ή Χολέρα

Συνιστάται η συνέχιση της προστασίας των αμπελιών που προορίζονται για επι-τραπέζια χρήση.
Οι όψιμες προσβολές ωιδίου στους άξονες και τους μίσχους των σταφυλιών (λίκια) υποβαθμίζουν την εμπορική τους αξία.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Ο χαρακτηρισμός της ζώνης πρωιμότητας για κάθε περιοχή είναι ενδεικτικός. Υπάρχουν αμπέλια στην ίδια περιοχή με διαφορετική πρωιμότητα λόγω των πολλών τοπικών μικροκλιμάτων. Οι παραγωγοί είναι εκείνοι που σε συνεργασία με τους τοπικούς συμβούλους θα πρέπει να καθορίζουν τη
ζώνη που ανήκουν τα αμπέλια τους.
ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Απαγορεύεται η συγκομιδή αμπελόφυλλων από ψεκασμένα αμπέ-λια.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Απαγορεύεται η χρήση μη εγκεκριμένων για την καλλιέργεια φαρμά-κων. Σε περίπτωσηπου διαπιστώνονται παραβάσεις κατά τους τακτικούς ελέγχους υπολειμμάτων στα σταφύλια προβλέπονται από τον νόμο αυστηρές κυρώσεις.

Β) ΕΛΙΑ

•    Για τη Μαργαρόνια

Στις όψιμες περιοχές παρατηρούνται χαμηλές συλλήψεις.
Συνιστάται ψεκασμός στους ελαιώνες που διαπιστώνονται σοβαρές προσβολές στη βλάστηση ή στους καρπούς. Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν ελαιόδεντρα με τρυφερή βλάστηση όπως φυτώρια,
δέντρα νεαρής ηλικίας και δέντρα που έχουν δεχτεί κλάδεμα ανανέωσης.
− Όψιμες περιοχές: 26 – 29 Ιουλίου.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών και των ασθενειών του αμπε-λιού και της ελιάς
να γίνονται με επιλογή των κατάλληλων φαρμάκων σύμφωνα με τις λίστες των εγκεκριμένων
δραστικών ουσιών.
ΝΕΕΣ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ: Για την αντιμετώπιση της μαργαρόνιας στην ελιά εγκρίθηκε
σκεύασμα με δραστική ουσία deltamethrin (δελταμεθρίν), μέγιστος αριθμός ε-φαρμογών μία ανά καλλιεργητική περίοδο και 7 ημέρες αναμονής πριν τη συγκομι-δή.

http://rethemnosnews.gr/

O ΣΥΡΙΖΑ για την καθυστέρηση στις πληρωμές των κτηνοτρόφων

Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατέθεσαν 35 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, για τις τεράστιες καθυστερήσεις στις πληρωμές του προγράμματος εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας και στους βιοκαλλιεργητές. Το κείμενο της ερώτησης, το οποίο υπογράφουν οι βουλευτές Θράκης του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, Αϊχάν Καραγιουσούφ και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, έχει ως εξής:

«Το πρόγραμμα εκτατικοποίησης της κτηνοτροφίας αποτέλεσε δράση του άξονα 2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 - 2013, στο πλαίσιο των Κοινοτικών Κανονισμών 1698/2005 και 1974/2006. Το πρόγραμμα αποτέλεσε γεωπεριβαλλοντικό μέτρο, κύριοι σκοποί του οποίου ήταν «η μείωση της βοσκοφόρτωσης των επιβαρημένων βοσκοτόπων και η ορθολογική διαχείρισή τους, η βελτίωση της φυτοκάλυψης των βοσκοτόπων, η αποκατάσταση της βιοποικιλότητας των βοσκοτόπων, η προστασία των βοσκοτόπων από τη διάβρωση και η βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος».
Πρακτικά, οι κτηνοτρόφοι δεσμεύονταν να αυξήσουν τις εκτάσεις βόσκησής που χρησιμοποιούν και να διατηρήσουν την ίδια στιγμή σταθερό το ζωικό τους κεφάλαιο για πέντε χρόνια.
Η αύξηση των εκτάσεων βόσκησης υλοποιήθηκε μέσω της ενοικίασης τους από τις κατά τόπους κοινότητες για πέντε χρόνια και μέσω της δήλωσης των εκτάσεων αυτών στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ). Στο σημείο αυτό προέκυψαν σημαντικά γραφειοκρατικά προβλήματα, διότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχαν δημιουργήσει τις δομές για την ενεργοποίηση του προγράμματος, καθώς δεν υπήρχε καταγεγραμμένη βάση των κατάλληλων βοσκοτόπων, ενώ κατά την καταγραφή των βοσκοτόπων στο ΟΣΔΕ προέκυψαν διάφορες τοπογραφικές αποκλίσεις.
Η διαδικασία ψηφιοποίησης των βοσκοτόπων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2009, στην μέση του προγράμματος, αποδείχτηκε ιδιαίτερα αργή για διάφορους λόγους, όπως για παράδειγμα εξαιτίας του ότι πολλές εκτάσεις δεν είχαν ξεκάθαρο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Την κατάσταση επιδείνωσαν επίσης, μεταξύ άλλων, και τα προβλήματα που προέκυψαν με τα ποιμνιοστάσια χωρίς άδεια λειτουργίας, όπως και η καθυστέρηση των διασταυρωτικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ στις δηλώσεις των κτηνοτρόφων.
Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ήταν ότι από το 2009 πάγωσαν οι πληρωμές σε πάρα πολλούς κτηνοτρόφους, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, καθώς το πρόγραμμα προέβλεπε την διακοπή της χρηματοδότησης σε περιπτώσεις αποκλίσεων από τις προδιαγραφές του.
Ακριβώς τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν και παραγωγοί βιολογικών γεωργικών προϊόντων. Υπάρχουν βιοκαλλιεργητές που δεν έχουν πληρωθεί τις επιδοτήσεις που δικαιούνται από το 2009, εξαιτίας ατελειών και προβλημάτων που παρουσίασε το ΟΣΔΕ, μετά την ψηφιοποίηση του 2009. Μάταια οι βιοκαλλιεργητές περιμένουν την εξατομίκευση του 2010 και τους διασταυρωτικούς ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ για να πληρωθούν.
Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ/ΕΚΜ έθεσαν τα θέματα αυτά στο υπουργείο σας, με την ερώτηση 6199/23-01-2013. Στην απάντησή σας (με αρ. πρωτ. 605/15-02-2013) αναφέρετε : «όσον αφορά στις πληρωμές δικαιούχων παραγωγών για τα έτη 2009-2010, αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2013, μετά την απορρόφηση των διοικητικών πράξεων των παραγωγών και τη γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων των επικαιροποιημένων διασταυρωτικών ελέγχων».
Επειδή η κτηνοτροφία είναι σημαντικός τομέας της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας μας και πρέπει να στηριχθεί με κάθε τρόπο.
Επειδή είναι απαράδεκτο οι κτηνοτρόφοι της χώρας να αναμένουν επί χρόνια τις πληρωμές τους από ένα κοινοτικό πρόγραμμα, το οποίο δεν εφαρμόστηκε σωστά από τις αρμόδιες ελληνικές υπηρεσίες.
Επειδή η ένταξη στο πρόγραμμα επέφερε σημαντικά έξοδα στους κτηνοτρόφους, τα οποία θα ζημιώσουν τους ίδιους.
Επειδή για τις τεράστιες αυτές καθυστερήσεις δεν ευθύνονται οι κτηνοτρόφοι και οι βιοκαλλιεργητές

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
  • Με ποιους τρόπους θα επιλυθούν άμεσα όλα τα προαναφερθέντα προβλήματα, ώστε όχι μόνο να δικαιούνται αλλά και να πληρώνονται έγκαιρα οι κτηνοτρόφοι;
  • Σε σχέση με τους βιοκαλλιεργητές, έχει γίνει η εξατομίκευση του 2010; Έχουν ολοκληρωθεί οι διασταυρωτικοί έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ; Αν όχι, πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν και πότε θα πληρωθούν οι καλλιεργητές;».

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Επιστολή για την προστασία και στήριξη της αμπελοκαλλιέργειας


Σειρά παρεμβάσεων για την προστασία και την στήριξη της αμπελοκαλλιέργειας προτείνει με επιστολή του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιο Τσαυτάρη, με κοινοποίηση προς τον αναπληρωτή υπουργό Μάξιμο Χαρακόπουλο και τον Γενικό Γραμματέα Μόσχο Κορασίδη.

Μεταξύ άλλων ο κ. Κατσιφάρας ζητά την εφαρμογή του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης Κορινθιακής Σταφίδας με οικονομική ενίσχυση (αντίστοιχο των αμπελιών) για να ανανεωθούν οι παλιές φυτείες, την επανένταξη της Καλλιέργειας στο Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας, καθώς και την διατήρηση της στρεμματικής ενίσχυσης τουλάχιστον στο επίπεδο που είναι σήμερα και με τη νέα ΚΑΠ.

Παράλληλα ο Περιφερειάρχης τονίζει: «Για το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης των οινοποιήσιμων αμπελιών, όπως σας έχουμε τονίσει σε προηγούμενη επιστολή μας, κρίνουμε αναγκαίο για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς αμπελουργούς, να υπάρξει ανώτατο όριο στρεμμάτων (15-20 στρ) στην επιδοτούμενη έκταση ανά παραγωγό, ώστε να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα περισσότεροι παραγωγοί και να υπάρξει δικαιότερη κατανομή των οικονομικών ενισχύσεων».

Αναλυτικά αναφέρεται στην επιστολή:

«Κύριε Υπουργέ,

Προτεραιότητα της Αγροτικής Πολιτικής μας αποτελεί η καλλιέργεια της Κορινθιακής Σταφίδας, αλλά και οι οινοποιήσιμες καλλιέργειες αμπελιών• η προστασία και στήριξη του δυναμικού αυτού κλάδου του πρωτογενούς τομέα και αυτό γιατί είναι από τους πλέον παραδοσιακούς και ισχυρούς της Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειάς μας, αφού απασχολεί ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού, παράγοντας εξαιρετικά προϊόντα και εξασφαλίζοντας ικανοποιητικό εισόδημα.

Συγκεκριμένα θέλουμε να σας κάνουμε γνωστά τα εξής:

Από την καλλιέργεια της Κορινθιακής Σταφίδας παράγεται προϊόν εξαγώγιμο κατά 95%, το οποίο καλλιεργείται σε μειονεκτικές και ορεινές περιοχές, χωρίς την δυνατότητα εναλλακτικής καλλιέργειας. Πρόκειται για ένα παραδοσιακό προϊόν με υψηλό όμως κόστος παραγωγής. Η ετήσια παραγωγή του είναι διαρκώς μειωμένη και αυτό οφείλεται στο ότι ο αμπελώνας της Κορινθιακής διαρκώς γερνάει με αποτέλεσμα την μείωση της παραγωγικότητάς του, χωρίς να έχουν οι παραγωγοί την οικονομική δυνατότητα να προβούν σε ανασύσταση.

Για την προστασία και στήριξη της καλλιέργειας αυτής θεωρούμε αναγκαίο να γίνουν τα εξής:

1. Εφαρμογή Προγράμματος Αναδιάρθρωσης Κορινθιακής με οικονομική ενίσχυση, (αντίστοιχο των αμπελιών) για να ανανεωθούν οι παλιές φυτείες.

2. Επανένταξη της Καλλιέργειας στο Πρόγραμμα Βιολογικής Γεωργίας.

3. Διατήρηση της στρεμματικής ενίσχυσης τουλάχιστον στο επίπεδο που είναι σήμερα και με τη νέα ΚΑΠ.

Για την αμπελοκαλλιέργεια οινοποιήσιμων ποικιλιών, θεωρούμε ότι είναι θέμα άμεσης προτεραιότητας ο έλεγχος και η συγκράτηση των παρανόμων φυτεύσεων χωρίς δικαιώματα, φαινόμενο που τα τελευταία χρόνια είναι πλέον ανεξέλεγκτο, αφού είναι αδύνατος ο έλεγχος από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Η εφαρμογή του μέτρου αυτού θα πρέπει να γίνει στους φυτωριούχους παραγωγής φυτών αμπέλου και στους εισαγωγείς (που είναι και λίγοι), οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο έτους να υποβάλλουν σχετική δήλωση παραγωγής ή εισαγωγής, κατόπιν θα ελέγχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και εν συνεχεία όταν διαθέτουν τα φυτά, θα υποβάλλουν λίστα παραγωγών με τις αντίστοιχες άδειες φύτευσης, για να παρακολουθείται η διάθεση.

Για το πρόγραμμα της αναδιάρθρωσης των οινοποιήσιμων αμπελιών, όπως σας έχουμε τονίσει σε προηγούμενη επιστολή μας, κρίνουμε αναγκαίο για την Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας επειδή υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από πολλούς αμπελουργούς, να υπάρξει ανώτατο όριο στρεμμάτων (15-20 στρ) στην επιδοτούμενη έκταση ανά παραγωγό, ώστε να έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα περισσότεροι παραγωγοί και να υπάρξει δικαιότερη κατανομή των οικονομικών ενισχύσεων».

Παρατείνεται η θητεία των διοικήσεων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων


Εκδόθηκε το σχετικό ΦΕΚ με αριθμό 166Α/23-7-2013. Άμεση η αντίδραση του Ειδικού Γραμματέα κατόπιν παρέμβασης του Λευτέρη Αυγενάκη.

Την 9η Ιουλίου 2013 ψηφίστηκε από τη Βουλή το σχέδιο νόμου «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στον εν λόγω νόμο στο άρθρ. 3 ορίζεται ότι «…παρατείνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα η θητεία των διοικήσεων των υφιστάμενων κατά τη δημοσίευση του παρόντος Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων όλων των βαθμίδων ( Αγροτικών Συλλόγων, Ομοσπονδιών , Συνομοσπονδιών μέχρι την 31-12-2013.»

Ωστόσο, μέχρι την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις βρίσκονταν στον «αέρα». Μετά από επιστολή του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθ. Τσαυτάρη και τον Ειδικό Γραμματέα Εθνικού Τυπογραφείου κ. Γ. Αποστολίνα ενημερώθηκε για την άμεση δημοσίευση του εν λόγω νόμου με αριθμό 166Α/23-7-2013.

Η διάταξη ενεργοποιεί τη νομιμότητα και παρατείνει τη θητεία των διοικητικών οργάνων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων, προκειμένου και οι τράπεζες να επιτρέψουν τις συναλλαγές των οργανώσεων που αφορούν σε καταβολή μισθών, πληρωμή φόρων, εργοδοτικών εισφορών κλπ. και γενικότερα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...