Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011

ΝΑΙ μεν, ΑΛΛΑ … στην κατανομή δικαιωμάτων στους Νέους Αγρότες

Η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ θεωρεί μεγάλη δημοκρατική πρόοδο την «διαύγεια» στις πράξεις και ενέργειες της  Δημόσιας Διοίκησης. Η πληροφόρηση  είναι ο «ακρογωνιαίος λίθος» της δημοκρατίας. Και ο ΟΠΕΚΕΠΕ με την δημοσιοποίηση των κριτηρίων και την άμεση απάντηση στα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν και έθεσε η ΠΕΝΑ, έδειξε μεγάλη ευαισθησία.
Η ευαισθησία θα ήταν αποτελεσματικότερη, αν εκφραζόταν και ως πράξη συμμετοχής στους θεσμικούς τουλάχιστον φορείς. Η ΠΕΝΑ δεν συμμετείχε στην διαμόρφωση των κριτηρίων κατανομής δικαιωμάτων, έστω και σαν έκφραση γνώμης.
ΝΑΙ μεν, λένε ότι υπάρχουν καλές προθέσεις, ΑΛΛΑ το αποτέλεσμα προβληματίζει πολύ σοβαρά τους Νέους Αγρότες. Είτε γιατί το προέβλεπε η ΚΥΑ, είτε, όχι, είτε έγινε πολλή προσπάθεια, είτε όχι, το αποτέλεσμα είναι ότι οι Νέοι Αγρότες, αυτοί που θα μπορούσαν να στηρίξουν με τον καλύτερο τρόπο μια νέα παραγωγική προσπάθεια στην πατρίδα μας μένουν από έξω από την κατανομή δικαιωμάτων που θα τους επέτρεπαν να ξεκινήσουν ποιο γερά την σταδιοδρομία που επέλεξαν και χρειάζεται πάρα πολύ η πατρίδα μας.
Η ΠΕΝΑ παρακαλεί τον Υπουργό, ως πολιτικό πρόσωπο και αρμόδιο να δημιουργήσει πολιτική, να επανεξετάσει την κατανομή των δικαιωμάτων του εθνικού αποθέματος. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι ο πολιτικός σχεδιασμός των ΚΥΑ δεν ήταν σωστός. Οι Νέοι Αγρότες δεν υποστηρίζονται επαρκώς.
Η δημοσιοποίηση  της εν δυνάμει κατανομής των  δικαιωμάτων του εθνικού αποθέματος και των νέων δικαιωμάτων βάσει του άρθρου 68 για το έτος 2010, δείχνει ανεπάρκεια σωστού προσανατολισμού.
Η σημερινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως έδωσε  σε γραπτή απάντησή της σε αίτημα της  ΠΕΝΑ, επισημαίνει ότι η διαφορά με τις δημοσιοποιήσεις των ετών 2006, 2007 και 2008 είναι ότι ο κάθε ένας δικαιούχος μπορεί τώρα πλέον άμεσα να γνωρίσει τους λόγους επιλογής του ή απόρριψης του με βάση τα θεσμοθετημένα εδώ και ένα χρόνιο κριτήρια μοριοδότησης όπως ακριβώς περιλαμβάνονται στις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και τους κοινοτικούς κανονισμούς. Παράλληλα ο κάθε υποψήφιος έχει την δυνατότητα να δει και την μοριοδότηση των υπολοίπων στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα.
Η επιλογή  αυτή είναι συνέχεια της δημοσιοποίησης που πραγματοποιήθηκε, με αποστολή στα Δημοτικά Διαμερίσματα της χώρας και τις αντίστοιχες ΕΑΣ για τα τρία έτη τον Ιανουάριο του 2010 των καταστάσεων κατανομής δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος των ετών 2006, 2007 και 2008, προκειμένου να γίνει ανάρτηση, ενημέρωση και κοινωνικός έλεγχος.
Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων πραγματοποιείται η κατανομή Εθνικού Αποθέματος 2010 ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 262346/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 325/24-03-10) και τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί από τον Μάρτιο του 2010. Στην εν λόγω απόφαση δεν συμπεριλαμβάνεται η μοριοδότηση της ηλικίας των παραγωγών δεδομένου ότι μετά από έλεγχο της ΕΕ κρίθηκε το συγκεκριμένο κριτήριο αντίθετο με την κοινοτική νομοθεσία όπως αυτό εφαρμόστηκε στην κατανομή εθνικού αποθέματος έτους 2006, 2007 και 2008.
Συγκεκριμένα η Ευρ. Επιτροπή θεωρεί ότι το κριτήριο της ηλικίας δεν εξασφαλίζει την ίση μεταχείριση των γεωργών όπως αυτή ορίζεται στα πλαίσια του άρθρου 42 του ΚΑΝ.(ΕΚ) 1782/2003 και για το λόγο αυτό ζήτησε από τις ελληνικές αρχές την προσαρμογή στην κοινοτική νομοθεσία ενώ έχει προβεί και σε πρόταση δημοσιονομικών διορθώσεων σε σχέση με το ΕΑ 2006 στο οποίο χρησιμοποιήθηκαν περισσότερα κοινωνικά (και ως εκ τούτου μη αντικειμενικά) κριτήρια.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συνεχίζει η απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, είναι κατανοητό ότι η θέσπιση κοινωνικών κριτηρίων όπως το ύψος των εισοδημάτων ή η ενεργός εργασιακή κατάσταση, όπως ενδεικτικά αναφέρετε στην επιστολή σας, δεν είναι εφικτή, δεδομένου ότι προσκρούουν στις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας περί αντικειμενικών κριτηρίων που να εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση των γεωργών και να εμποδίζουν τις στρεβλώσεις της αγοράς και του ανταγωνισμού.
Παρόλα αυτά καταβλήθηκε προσπάθεια ώστε οι νέοι γεωργοί σε ηλικία να μπορούν να συγκεντρώνουν περισσότερα αντικειμενικά μόρια ώστε να τύχουν κατανομής κατά προτεραιότητα. Δόθηκαν επί πλέον μόρια σε αυτούς που εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων γεωργών του μέτρου 112 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, ενώ βασικό κριτήριο επιλογής είναι να έχει κάποιος αρχίσει την γεωργική του δραστηριότητα από το 2006 και μετά πράγμα που βοηθάει στην κατανομή των δικαιωμάτων κυρίως σε νέους σε ηλικία γεωργούς.
Από τα προσωρινά  στοιχεία που είναι στην διάθεσή  μας το 76% των εν δυνάμει δικαιωμάτων προς κατανομή, ήτοι τα ¾ του Εθνικού Αποθέματος 2010, κατανεμήθηκε σε γεωργούς κάτω των 46 ετών. Το ίδιο ισχύει και για την κατανομή με το άρθρο 68 που αφορά τους γεωργούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών όπου το 70% των εν δυνάμει δικαιωμάτων προς κατανομή κατανεμήθηκε σε γεωργούς κάτω των 46 ετών. Από τα παραπάνω βγαίνει το συμπέρασμα ότι παρά τις δυσκολίες εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας υλοποιήθηκε η κατεύθυνση που απηχεί το έγγραφός σας (σσ. Το έγγραφο της ΠΕΝΑ).
    Όσον αφορά  στα επιμέρους ερωτήματά σας, επισημαίνουμε τα εξής:
  1. (γιατί οι δικαιούχοι αποκλείονται από το εθνικό απόθεμα αν δικαιούνται από το άρθρο 68 και αντίστροφα και γιατί ο μέγιστος αριθμός είναι 6?). Σύμφωνα με την §7 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 262345/2010 ΚΥΑ (ΦΕΚ 323/24-03-10) οι δικαιούχοι οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση για τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης βάσει του άρθρου 68 του ΚΑΝ.(ΕΚ) 73/2009 δεν μπορούν ταυτόχρονα να υποβάλλουν αίτηση κατανομής δικαιωμάτων ενίσχυσης από το Εθνικό απόθεμα κατά το αντίστοιχο έτος ενίσχυσης .
    Η εν λόγω απαίτηση θεσμοθετήθηκε δεδομένου ότι σύμφωνα με τους ΚΑΝ.(ΕΚ)73/2009 και ΚΑΝ.(ΕΚ) 1120/2009, το κράτος μέλος είναι αρμόδιο με τις αποφάσεις που λαμβάνει να εξασφαλίζει την ορθή διαχείριση των καθεστώτων, ώστε παρεμφερή μέτρα να μην χρηματοδοτούνται δύο φορές.
    Όσον αφορά  στον καθορισμό της μέγιστης κατανομής σε 6 δικαιώματα, είναι σύμφωνη με τις υπ’ αριθμ. 262345/2010 και 262346/2010 ΚΥΑ στις οποίες ορίζεται ότι η κατανομή νέων δικαιωμάτων από το εθνικό απόθεμα και από το άρθρο 68 δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 7 δικαιώματα. 
  1. (Πόσο σύντομα θα μπορέσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να δημοσιοποιήσει τα γενικά στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό όσων είναι Νέοι Αγρότες ενταγμένοι στα προγράμματα ενίσχυσης πρώτης εγκατάστασης Νέων Αγροτών από το 2005 έως και το 2009 και είναι δικαιούχοι της διανομής δικαιωμάτων?)
    Στατιστικά  στοιχεία σχετικά με την κατανομή μπορούν να διατεθούν από την  υπηρεσία μας μετά την ολοκλήρωση των διασταυρωτικών ελέγχων και  την οριστικοποίηση της κατανομής.
Η ΠΕΝΑ, ΝΑΙ μεν, ευχαριστεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη άμεση ανταπόκριση, ΑΛΛΑ εξακολουθεί να τονίζει ότι η έλλειψη θεσμικής συμμετοχής της ΠΕΝΑ στην διαμόρφωση των πολιτικών, δίνει απαράδεκτα αποτελέσματα κατά την εφαρμογή των μη συμφωνημένων πολιτικών.

Οι Νέοι Αγρότες οργανώνονται στην Καστοριά

Για την Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 και την ΓΕΩΡΓΙΑ 2020 συζήτησαν το βράδυ (20.00) της Τρίτης, 21 Ιουν 2011, στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυκάρπης Καστοριάς, νέοι της Καστοριάς με τον Τεχνικό Συνεργάτη της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών κ. Δημήτρη Μιχαηλίδη, με την υποστήριξη του Άκη Γιάτσογλου (ΑΓΡΟΡΑΜΑ, 6936054007).
Κατά την  διάρκεια της συζήτησης και μετά τις ερωταποκρίσεις έγινε απολύτως σαφές ότι υπάρχει ανάγκη για  προβληματισμό και ενεργοποίηση για τις συνθήκες στον αγροτικό κόσμο τόσο για το 2020, αλλά και για το 2030 και 2040, διότι οι Νέες και οι Νέοι Αγρότες εκτιμάται ότι θα είναι ΕΝΕΡΓΟΙ Αγρότες για πολλά χρόνια ακόμα και πρέπει να ασχοληθεί κάποιος εντατικότερα και με το μέλλον του αγροτικού κόσμου.
Από τα στοιχεία που παρουσιάσθηκαν φαίνεται ότι  θα υπάρχει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση τροφίμων, ενώ όλες οι ενδείξεις  προσανατολίζονται ότι θα υπάρξει, για πολλούς λόγους, αύξηση της  τιμής των βασικών ειδών διατροφής. Στόχος των επαγγελματιών αγροτών πρέπει να είναι η επαναφορά μέρους της απολεσθείσας υπεραξίας των αγροτικών προϊόντων διατροφής στον παραγωγό, διεισδύοντας στον έλεγχο τμήματος της διακίνησης και εμπορίας της αγροτικής παραγωγής.
Επίσης φάνηκε ότι από τον επιδιωκόμενο προσδιορισμό του αντικειμένου των αγροτικών επαγγελμάτων προκύπτει η δυνατότητα πολυαπασχόλησης χωρίς την απώλεια της αγροτικής επαγγελματικής ιδιότητας, όπως είναι ο αγροτουρισμός, η παραγωγή ενέργειας (Φ/Β, βιομάζα κλπ), μεταποίηση κλπ.
Είναι επιτακτική η ανάγκη για το μέλλον του αγροτικού κόσμου να: Καθορισθεί το αντικείμενο των αγροτικών επαγγελμάτων, Δημιουργηθούν αγροτικά σχολεία για τα αγροτόπαιδα, Διαμορφωθούν συνθήκες Τοπικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Δημοπρατήρια, Παραχθεί εφαρμοσμένη αγροτική έρευνα και σύστημα διάχυσης πληροφοριών και Αξιοποιηθούν οι χρηματοδοτήσεις, που κρατήθηκαν για τους αγρότες, από πραγματικούς επαγγελματίες αγρότες.
Η Ομάδα Πρωτοβουλίας υπέγραψε το καταστατικό ίδρυσης  Ένωσης Νέων Αγροτών Καστοριάς και για όσους ακόμα θα ήθελαν να μετέχουν στην Ένωση και είναι αγρότες ηλικίας 18-40 ετών, μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους: Θωμά Μόσχο (Πολυκάρπη-6974631337), Παναγιώτη Δάγγα (Πολυκάρπη-6974761349) και Δαμιανό Λεβαντή (Τοιχιό-6949650820).
Η Διοικητική Ομάδα καθόρισε συναντήσεις για την Ένωση Νέων Αγροτών τουλάχιστον μία κάθε μήνα, την δεύτερη Τετάρτη, και μέχρι την εξεύρεση έδρας, οι επόμενες συναντήσεις, ανοικτές σε κάθε ενδιαφερόμενο, θα γίνουν στο Τοιχιό (13/7/2011), στο Άργος Ορεστικό (10/8/2011) στη Μεσοποταμία (14/9/2011), στην Κορησό (12/10/2011) και Καστοριά (9/11/2011).
Η Διοικούσα  Επιτροπή θεωρεί εξαιρετική ευκαιρία γιαόσες Νέες και Νέους Αγρότες  μπορούν να συμμετέχουν στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών (Χίος, 9-11/9/2011) για να συναντηθούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες και πρακτικές με Νέες και Νέους Αγρότες από όλη την Ελλάδα ενώ θα συζητούν για την Πολυαπασχόληση στον Αγροτικό Τομέα. Επίσης ενημερώθηκαν για την προσπάθεια να προσεγγισθούν οι αστοί για να ενημερωθούν για την Κοινή Γεωργική Πολιτική στο Ζάππειο (Αθήνα) 27/9/2011 στο Συνέδριο για το κοινό μέλλον Υπαίθρου & Πόλης με θέμα «Κάντε την Γεωργία τρόπο Ζωής»
Με πρώτη  ευκαιρία προτάθηκε να επιδιωχθούν  συναντήσεις με Νέους Αγρότες  από άλλες κοντινές περιοχές, όπως της Φλώρινας, Κοζάνης, Θεσσαλονίκης, Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας αλλά και μακρύτερες με σημεία επαφής τις περισσότερες από 30 Ενώσεις Νέων Αγροτών σε όλη την Ελλάδα.  
Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...