Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

Υιοθετήθηκε η Γνωμοδότηση του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γ. Παπαστάμκου σχετικά με τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση της ΚΑΠ

Υιοθετήθηκε με ευρύτατη διακομματική πλειοψηφία από την Επιτροπή Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Γνωμοδότηση του κ. Παπαστάμκου επί της πρότασης Κανονισμού σχετικά με τη χρηματοδότηση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.
Στην εν λόγω νομοθετική πρόταση, τον καλούμενο «οριζόντιο Κανονισμό», ο οποίος  εντάσσεται στο πακέτο για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, επιδιώκεται o ενιαίος καθορισμός των διατάξεων της ΚΑΠ σχετικά με την 'πολλαπλή συμμόρφωση', τους ελέγχους και τις κυρώσεις, καθώς  και για το σύστημα παροχής συμβουλών σε δικαιούχους για τη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Κατά τον κ. Παπαστάμκο, μέλος της Επιτροπής Γεωργίας, καθώς και της Επιτροπής Προϋπολογισμών του ΕΚ, η απλοποίηση της -συχνά περίπλοκης- διαχείρισης της ΚΑΠ αποτελεί μια κορυφαία προτεραιότητα στο πλαίσιο της εν εξελίξει μεταρρύθμισης. Ο στόχος της απλοποίησης προφανώς και συναντά περιορισμούς, τους οποίους επιτάσσει η ανάγκη χρηστής και αποτελεσματικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων και προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης.
Σε κάθε περίπτωση η μείωση της γραφειοκρατίας για τους αγρότες πρέπει να αποτελέσει σημαντικό συστατικό στοιχείο της νέας ΚΑΠ. Ομοίως θα πρέπει να αποφευχθεί οιοσδήποτε περιττός διοικητικός φόρτος για τις αρχές των κρατών μελών, ιδίως σε περίοδο δημοσιονομικής εξυγίανσης και έλλειψης πόρων.  Εν προκειμένω, βάσει της Γνωμοδότησης του κ. Παπαστάμκου,  δίδεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να αποφασίζουν ότι η αίτηση για καταβολή ενίσχυσης θα ισχύει για πλείονα έτη, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι υπόκεινται στην υποχρέωση να κοινοποιούν οποιαδήποτε αλλαγή. Επίσης, προβλέπεται ότι οι επιτόπιοι έλεγχοι της Κομισιόν ως προς την τήρηση των διαφόρων απαιτήσεων θα πρέπει να διενεργούνται, στον βαθμό του δυνατού, ταυτοχρόνως στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου και κυρώσεων θα χρησιμοποιούνται σε σχέση με οποιαδήποτε συμπληρωματικά συστήματα ενισχύσεων (π.χ. 'πρασίνισμα').
Στην υιοθετηθείσα Γνωμοδότηση του κ. Παπαστάμκου εξορθολογίζονται οι –προτεινόμενες από την Κομισιόν – απαιτήσεις, τις οποίες θα υποχρεούνται να τηρούν οι γεωργοί. Σύμφωνα με τον Έλληνα Ευρωβουλευτή, σαφώς και πρέπει οι ευρωπαϊκοί πόροι να αποσκοπούν στην παροχή δημοσίων αγαθών μέσω της πολυλειτουργικής ΚΑΠ, διασφαλίζοντας, όμως, παράλληλα την οικονομική βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεων. Καθίσταται, ταυτοχρόνως, σαφές ότι οι γεωργοί χρειάζονται στοχοθετημένη καθοδήγηση ως προς τις απαιτήσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν. Σημειώνεται ότι στη νομοθετική πρόταση επεκτείνεται το υποχρεωτικό πεδίο εφαρμογής του "συστήματος παροχής συμβουλών σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις".
Τέλος, η Γνωμοδότηση του κ. Παπαστάμκου στηρίζεται στην παραδοχή ότι οι έλεγχοι και οι κυρώσεις πρέπει να λειτουργούν αποτελεσματικά και αποτρεπτικά, τηρουμένης όμως της αρχής της αναλογικότητας.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...