Πέμπτη 24 Μαρτίου 2011

Καθορίσθηκαν οι λεπτομέρειες εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Η διαδικασία και οι προθεσμίες για την συμπλήρωση, υποβολή και έλεγχο του εντύπου της αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), τα όργανα και η διαδικασία προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το Μητρώο, η αναγκαία επαγγελματική κατάρτιση των αγροτών καθώς και η διαδικασία για την έκδοση των πιστοποιητικών που σχετίζονται με το ΜΑΑΕ, καθορίζονται με υπουργική απόφαση.
Πρόκειται για την με αριθμό 134416 απόφαση που υπεγράφη στις 14 Φεβρουαρίου, από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κ. Σκανδαλίδη, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 273/Β/21-2-2011, η οποία ορίζει τα εξής:

Διαδικασία και προθεσμίες για την συμπλήρωση, υποβολή και έλεγχο του εντύπου της αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης του ΜΑΑΕ:

 • Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 3874/2010 (ΦΕΚ Α΄ 151) ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους, υποβάλλουν ειδικό έντυπο αίτησης με το αναλυτικό περιεχόμενο και τις πληροφορίες, που έχουν καθοριστεί στην αριθ. 302672/ΦΕΚ Β΄ 1852/ 26−11−2010 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την εγγραφή στο ΜΑΑΕ και την ενημέρωσή του. Η αίτηση αυτή είναι μοναδική για κάθε υπόχρεο σε επίπεδο επικράτειας και αφορά το σύνολο της αγροτικής εκμετάλλευσής του. Υποβάλλεται ταυτόχρονα με την Ενιαία Αίτησή για το καθεστώς της Ενιαίας Ενίσχυσης και τα λοιπά καθεστώτα στήριξης στις κατά τόπους Περιφερειακές Δ/νσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ ελέγχουν το έντυπο της αίτησης ως προς την πληρότητα και ορθότητά του και το καταχωρούν στην Βάση Δεδομένων του ΜΑΑΕ.
 • Για τις προθεσμίες υποβολής της αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης ισχύουν όσα ορίζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις προθεσμίες υποβολής της Ενιαίας Αίτησης. Εφόσον κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο γίνει κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης κατά την έννοια του εδαφίου (γ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010 μετά την καταληκτική προθεσμία υποβολής της ανωτέρω αίτησης, υποχρεούται να υποβάλλει αίτηση εγγραφής το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία που άρχισαν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής του στο ΜΑΑΕ, προσκομίζοντας σχετικά δικαιολογητικά (όπως συμβολαιογραφική πράξη, αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών φυσικού προσώπου επιτηδευματία κ.α.), χωρίς την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3874/2010.
 • Το έντυπο αίτησης εγγραφής και ενημέρωσης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986. Η ανακριβής συμπλήρωσή του ή η παράλειψη υποβολής του, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος, επιφέρει τις κυρώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 3874/2010. Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ λόγω ανωτέρας βίας, υποβάλλονται μαζί με ταδικαιολογητικά που την τεκμηριώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και εξετάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδει ο ΟΠΕΚΕΠΕ για τις αντίστοιχες περιπτώσεις εκπρόθεσμης υποβολής ενιαίας αίτησης και εφόσον είναι εφικτό ταυτόχρονα με αυτές.

Διαδικασία και αρμόδια όργανα προσωρινής ή οριστικής διαγραφής από το ΜΑΑΕ:

 • Αρμόδιο όργανο για την προσωρινή ή οριστική διαγραφή από το ΜΑΑΕ, όταν παύσουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό, καθώς και για την διοικητική επίλυση αμφισβητήσεων που ανακύπτουν είναι η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Μητρώων.
 • Η παράλειψη ενημέρωσης του Μητρώου με τυχόν μεταβολές από τα εγγεγραμμένα πρόσωπα για ένα έτος συνεπάγεται προσωρινή διαγραφή ενώ η παράλειψη ενημέρωσης για τρία συνεχόμενα έτη συνεπάγεται οριστική διαγραφή. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ, τουλάχιστον μια φορά κατ’ έτος, αποστέλλει καταστάσεις των προς προσωρινή ή οριστική διαγραφή προσώπων. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν ένσταση επί της σχετικής απόφασης εντός ενός μήνα από την επίσημη παραλαβή της (με απόδειξη). Οι ενστάσεις αυτές υποβάλλονται προς την Διεύθυνση Διαχείρισης Μητρώων.

Επαγγελματική κατάρτιση των φυσικών προσώπων − επαγγελματιών αγροτών που εγγράφονται στο Μητρώο:

 • Για τα φυσικά πρόσωπα – επαγγελματίες αγρότες, τα οποία θα ξεκινήσουν για πρώτη φορά την αγροτική δραστηριότητά τους μετά την δημοσίευση της παρούσης υπουργικής απόφασης και εφόσον είναι κάτω από 55 χρονών, προγραμματίζεται από τον ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ η παρακολούθηση προγράμματος επαγγελματικής αγροτικής κατάρτισης διάρκειας τουλάχιστον 120 ωρών.
 • Οι κατέχοντες: (α) τυπική επαγγελματική εκπαίδευση (Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης, Απόφοιτοι Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ μη γεωτεχνικής κατεύθυνσης, Απόφοιτοι Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων –ΤΕΕ– Α΄ και Β΄ κύκλου τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος,) και (β) τυπική επαγγελματική κατάρτιση (Απόφοιτοι ΙΕΚ μεταγυμνασιακού ή μεταλυκειακού επιπέδου τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος) καθώς και οι έχοντες λάβει άτυπη επαγγελματική κατάρτιση που παρέχεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τα κέντρα «ΔΗΜΗΤΡΑ» καθώς και από πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δομές, απαλλάσσονται από την ανωτέρω υποχρέωση.

Διαδικασία και αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση των πιστοποιητικών που σχετίζονται με το ΜΑΑΕ:

 • Το πιστοποιητικό εγγραφής στο ΜΑΑΕ και η βεβαίωση για την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη, χορηγείται από το σύστημα πληροφορικής του ΟΠΕΚΕΠΕ και επικυρώνεται από τους προϊσταμένους των Κέντρων Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ), κατόπιν ελέγχου των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. Η ισχύς των ανωτέρω πιστοποιητικών διαρκεί έως τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.
 • Η αίτηση για τη λήψη των ανωτέρω πιστοποιητικών, υποβάλλεται στην υπηρεσία της παρ. 1 από τον ενδιαφερόμενο ή από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και συνοδεύεται από την μη θεωρημένη βεβαίωση και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η μη θεωρημένη βεβαίωση παράγεται ηλεκτρονικά μέσω εφαρμογής που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία ελέγχει εάν ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στο ΜΑΑΕ και την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 2 του Ν. 3874/2010.

Επισημαίνεται ότι, ο έλεγχος της πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων, γίνεται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

 • την υπ’ αριθ. 247016/5365/11−06−2003 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 3874/2010 για τον προσδιορισμό του αγροτικού εισοδήματος
 • την υπ’ αριθ. 1421/27.1.2009 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Κεφ. 5 «Δείκτες εισοδήματος / ΜΑΕ ανά στρέμμα ή κεφαλή ζώου σε επίπεδο χώρας»), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην περιπτ. (γ) της παρ. 1 του άρθρου 8 του Ν. 3874/2010, για τον προσδιορισμό του ετήσιου χρόνου απασχόλησης σε αγροτική δραστηριότητα
 • στοιχεία και πληροφορίες που λαμβάνονται από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ) του προηγούμενου έτους (εκτός της περίπτωσης που ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει για πρώτη φορά δήλωση ΟΣΔΕ το τρέχον έτος), από την Βάση Δεδομένων του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) καθώς και από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και φορείς.
ΠΑΣΕΓΕΣ
http://www.othrysnet.gr

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...