Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Στον Εύοσμο ο μεγαλύτερος λαχανόκηπος

Σε όαση λαχανικών έχει μετατραπεί μία ταράτσα στο Δήμο Κορδελιού Ευόσμου. Σε έκταση 120 τ.μ φιλοξενεί εκατόν σαράντα καλλιέργειες αποτελώντας το μεγαλύτερο «οικιακό» λαχανόκηπο της πόλης.
Μεταξύ άλλων ο συνταξιούχος Μανώλης Καραγιαννίδης καλλιεργεί στην ταράτσα της οικίας του πατάτες, πιπεριές, φασολάκια, κρεμμύδια, σκόρδα, αγγουράκια και ντομάτες ενώ όλα τα προϊόντα είναι απαλλαγμένα από φυτοφάρμακα και χημικές ουσίες.

«Για να πετύχει ένας κήπος θέλει αγάπη και μόνο αγάπη» εξηγεί ο Μανώλης Καραγιαννίδης παροτρύνοντας όλους τους συμπολίτες του να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, ως μια διέξοδο στην οικονομική κρίση αλλά και ως μέσο παραγωγής και διάθεσης αγνών αγροτικών προϊόντων από το αγρόκτημα της ταράτσας ή του μπαλκονιού απευθείας στο τραπέζι της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας.

Περισσότερες πληροφορίες : 2310 657847 κ. Καραγιαννίδης.

Η ελληνική γεωργία ως μοχλός εξόδου της χώρας από την κρίση

Του Γ. Παπαστάμκου*


Το ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης οφείλει, έστω και αυτήν την υστάτη ώρα, να θέσει τη γεωργική ανάπτυξη στην πρώτη γραμμή των πολιτικών που δύνανται να συνεισφέρουν αποφασιστικά στην εθνική προσπάθεια εξόδου της Ελλάδος από την κρίση. Προς τούτο απαιτείται η λήψη άμεσων μέτρων ανάταξης του γεωργικού κλάδου αφ' ενός και η διαμόρφωση μίας μακρόπνοης εθνικής στρατηγικής αφ' ετέρου, η οποία μάλιστα θα αποτελέσει ασφαλή οδοδείκτη τόσο κατά το στάδιο της διαπραγμάτευσης της υπό μεταρρύθμιση Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, όσο και της εφαρμογής του μελλοντικού ρυθμιστικού πλαισίου.

Ως προς την τρέχουσα προγραμματική περίοδο, οφείλω να υπενθυμίσω ότι ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε -ήδη από τον Δεκέμβριο του 2012- νομοθετήσει υπέρ ενός αυξημένου ποσοστού συγχρηματοδότησης της ΕΕ (έως και 95%) στο πλαίσιο του ισχύοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδος (2007-2013), ως προς το ποσό των 2,2 δισ. ευρώ, το οποίο δεν έχει ακόμη απορροφηθεί. Υπογραμμίζω εκ νέου την αναγκαιότητα άμεσης κινητοποίησης των ελληνικών αρχών για την έγκριση του αναθεωρημένου προγράμματος, ώστε να διασφαλισθεί η μέγιστη και στοχευμένη αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων υπέρ της Ελλάδος της υπαίθρου με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την ζητούμενη αναπτυξιακή δυναμική της χώρας.

Μείζον πρόβλημα, το οποίο χρήζει άμεσης αντιμετώπισης, είναι τόσο η δυσχερέστατη πρόσβαση των γεωργών σε χρηματοδότηση (μέσω τραπεζικών δανείων), όσο και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος γεωργικών εισροών, εξ' αιτίας των οποίων πολλοί γεωργοί εξαναγκάζονται σε παύση γεωργικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου που άσκησα έναντι της Κομισιόν για την ανάδειξη του εν λόγω ζητήματος, η τελευταία σημειώνει στην απάντησή της ότι κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού τα κράτη μέλη δύνανται -υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις- να χορηγούν δάνεια, εγγυήσεις και κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου με την ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Σημειώνω εκ νέου ότι το ελληνικό γεωργικό εισόδημα, σε κατεύθυνση αντίθετη προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, σημείωσε περαιτέρω συρρίκνωση κατά το 2011 (μείωση της τάξεως του 5,6%), οφειλομένη σε πλείονες παράγοντες, όπως η στασιμότητα της γεωργικής πραγωγής, η υψηλή αύξηση του κόστους γεωργικών εισροών, καθώς και των φόρων επί της παραγωγής.

Παράλληλα με την τρέχουσα διαχείριση, επείγει η προπαρασκευή της ελληνικής διαπραγματευτικής θέσης, καθώς βρισκόμαστε ήδη στην κορύφωση μιας διαπραγμάτευσης για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, παραλλήλως δε και της δημοσιονομικής της πλαισίωσης εντός του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2014-2020.

Ως προς την ποσοτική διάσταση, η διαπραγμάτευση για τον συνολικό προϋπολογισμό της ΚΑΠ αναμένεται ιδιαιτέρως περίπλοκη. Ορισμένα κράτη μέλη ασκούν πιέσεις, οι οποίες εντείνονται εν μέσω οικονομικής κρίσης, προς την κατεύθυνση της αποψίλωσης της ΚΑΠ και της μεταφοράς πόρων υπέρ άλλων τομέων της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ως μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ δίδουμε σθεναρή μάχη για έναν ισχυρό προϋπολογισμό της ΚΑΠ. Επιπλέον, η Κομισιόν εισηγείται τη σύγκλιση του επιπέδου αμέσων ενισχύσεων των επιμέρους κρατών μελών, μέσω ανακατανομής των πόρων και αναλογικής μείωσης για όλα κράτη μέλη με επίπεδο αμέσων ενισχύσεων άνω του μέσου όρου ΕΕ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάς. Σημειωτέον ότι ορισμένα κράτη μέλη ζητούν ριζικότερη -έναντι της πρότασης της Κομισιόν-ανακατανομή.

Η σύνολη αξιολόγηση των νομοθετικών προτάσεων της Κομισιόν αποκαλύπτει μεταρρυθμιστικό δυναμικό, το οποίο όφειλε να έχει βρεθεί στο επίκεντρο μίας εις βάθος διαβούλευσης μεταξύ της κεντρικής, της αποκεντρωμένης διοίκησης, και αντιπροσωπευτικών φορέων.

Το νέο εθνικό μας σύστημα διακυβέρνησης καλείται να συν-διαμορφώσει ενεργά -προς όφελος των ελληνικών συμφερόντων- το νομοθετικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ από κοινού με τους λοιπούς εταίρους της ΕΕ. Ενδεικτικά αναφέρω ορισμένες κρίσιμες πτυχές των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων, όπως η (ανα)κατανομή των πόρων μεταξύ των κρατών μελών στον α' και στον β' πυλώνα, ο ορισμός του 'ενεργού γεωργού', οι προϋποθέσεις ενεργοποίησης δικαιωμάτων άμεσης ενίσχυσης υπό το νέο καθεστώς, η οικολογική διάσταση της ΚΑΠ και οι παράμετροι των 'επωφελών για το κλίμα και το περιβάλλον' γεωργικών πρακτικών, ο επανακαθορισμός των μειονεκτικών περιοχών, τα επιλέξιμα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης και το ποσοστό συγχρηματοδότησής τους.

Η υπό διαπραγμάτευση μεταρρύθμιση της ΚΑΠ συνιστά μίας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τη χώρα μας να εγκαταλείψει την λογική της συγκυριακής μικρο-διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων υπέρ της αξιοποίησης του ευρωπαϊκού ρυθμιστικού και χρηματοδοτικού πλαισίου για την εξυπηρέτηση των στόχων μίας εθνικής στρατηγικής στον τομέα της γεωργίας.

Ειδικότερα, θα πρέπει να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά οι δυνατότητες, μεταξύ άλλων, για:

- την καλύτερη στόχευση και αποτελεσματικότητα της στήριξης ως προς τους 'ενεργούς', τους νέους, τους μικρούς γεωργούς, στρατηγικούς γεωργικούς τομείς, τη γεωργική δραστηριότητα στις μειονεκτικές περιοχές,

- την ενίσχυση των οργανώσεων παραγωγών (επεκτείνεται η δυνατότητα αναγνώρισης Οργανώσεων Παραγωγών, ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων σε όλους πλέον τους τομείς της ενιαίας ΚΟΑ), καθώς και της διαπραγματευτικής θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, μέσω και της νομοθετικής ρύθμισης των συμβατικών σχέσεων, όπως επιχειρείται επί του παρόντος στον γαλακτοκομικό τομέα,

- την κατάρτιση των γεωργών και τη στήριξή τους μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών,

- την προώθηση της οριζόντιας και κάθετης συνεργασίας μεταξύ φορέων της αλυσίδας εφοδιασμού, των βραχειών αλυσίδων εφοδιασμού και των τοπικών αγορών,

- την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας (προβλέπεται πλέον ειδικό μέτρο στον β' πυλώνα) και των συστημάτων ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΙΠΠ),

- τη στήριξη της έρευνας και της καινοτομίας και διασύνδεσή τους με την πρακτική εφαρμογή στον γεωργικό τομέα ("Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας"),

- τη διασφάλιση μίας οικονομικά και ταυτοχρόνως περιβαλλοντικά βιώσιμης γεωργικής δραστηριότητας (γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον, γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα, γεωργία στις περιοχές του Δικτύου ΝΑΤURA 2000, και στις περιοχές Υψηλής Φυσικής Αξίας κ.α.)

- τη χρήση αποτελεσματικών εργαλείων ρύθμισης της αγοράς και διαχείρισης των κινδύνων (οικονομικών-λόγω της έντονης αστάθειας των γεωργικών αγορών, κλιματικών, διατροφικών), ασφάλισης της παραγωγής και σταθεροποίησης του γεωργικού εισοδήματος (νέο εργαλείο για την παροχή αντισταθμίσματος σε περίπτωση μείωσης του εισοδήματος πέραν ενός ορισμένου ποσοστού).

Πέραν του ζητήματος του καθορισμού του νομοθετικού πλαισίου της νέας ΚΑΠ, το ελληνικό σύστημα διακυβέρνησης καλείται, παράλληλα, να προβεί στην απαιτούμενη προεργασία προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή του νέου καθεστώτος.

Εν προκειμένω, κρίσιμος είναι ο προσδιορισμός των περιφερειών της χώρας για την κατανομή τόσο των αμέσων ενισχύσεων, όσο και την υλοποίηση των περιφερειακών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Δεδομένου ότι τούτος μπορεί να βασισθεί σε αγρονομικά/οικονομικά κριτήρια (δεν θα συμπίπτει δηλαδή απαραιτήτως η 'περιφερειοποίηση' με τη διοικητική διάρθρωση της χώρας), δίδεται μία σημαντική ευκαιρία προς αξιοποίηση ως προς την οργάνωση της γεωργικής παραγωγής και την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των επιμέρους περιοχών.

Συνεπώς, η νέα Ελληνική Κυβέρνηση καλείται να λάβει κρίσιμες αποφάσεις σχετικά με τη μετάβαση από το ιστορικό μοντέλο στο περιφερειακό, και τον καθορισμό των επιμέρους περιφερειών, με γνώμονα, ευελπιστώ, έναν στρατηγικό σχεδιασμό, μακριά από την λογική της 'διαχείρισης των επιδοτήσεων'. Σημειώνεται μάλιστα ότι επί τη βάσει αντικειμενικών κριτηρίων θα γίνει και η κατανομή του εθνικού δημοσιονομικού φακέλου μεταξύ των επιμέρους περιφερειών. Ιδιαιτέρως σημαντική είναι και η εκπόνηση των θεματικών υποπρογραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης ως προς τους νέους γεωργούς, τις μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις, τις ορεινές περιοχές, και τις βραχείες αλυσίδες εφοδιασμού.

Θα ήθελα, ακόμη, να υπογραμμίσω ότι απαιτείται από τις ελληνικές αρχές η απαιτούμενη προετοιμασία ως προς τη νέα προσέγγιση που εισηγείται η Κομισιόν σχετικά με τον πυλώνα της Ανάπτυξης της Υπαίθρου, και την υπαγωγή υπό Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο όλων των διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ (Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, Ταμείο Συνοχής και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας). Επιπλέον, στο νέο πλαίσιο επιβάλλεται στα κράτη μέλη ο εκ των προτέρων καθορισμός μετρήσιμων στόχων και δεικτών αποτελεσματικότητας στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης. Πέραν των όποιων ενστάσεων ως προς το πρόσθετο διοικητικό άχθος, η νέα αυτή προσέγγιση αποτελεί πρόκληση για ορθολογικότερη αξιοποίηση των πόρων με πράγματι αναπτυξιακούς όρους για την Ελλάδα της υπαίθρου, με πολλαπλασιαστική προστιθέμενη αξία για τη χώρα.

Τέλος, ζητούμενο παραμένει η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ποιοτικής γεωργικής και αγροδιατροφικής παραγωγής, αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης και ανάδειξης του τοπικού φυσικού και πολιτιστικού τοπίου.


*Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
Μέλος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου
Μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών

Πάργα: Paragaea: Ενα μουσείο για την ελιά και τη γευσιγνωσία

Τα μυστικά που κρατούσε σφραγισμένα για περισσότερα από 35 χρόνια το παλαιότερο μηχανοκίνητο ελαιοτριβείο της Πάργας έρχονται στο φως. Το όραμα των σημερινών ιδιοκτητών του, κυρίας Αθηνάς και κ. Ηλία Λιάκρη, να αναβιώσουν μια ιστορία άρρηκτα συνδεδεμένη με τον τόπο και τους κατοίκους του, έγινε πραγματικότητα. Το «Paragaea - Parga Old Olive-Oil Factory» άνοιξε τις πόρτες του την Παρασκευή 22 Ιουνίου για τους λάτρεις της ελιάς, της φύσης και της γευσιγνωσίας.


Η ιστορία του χώρου ξεκινάει το 1929, οπότε οι αδελφοί Γρηγόριος και Ηλίας Λέκκας, ίδρυσαν το πρώτο μηχανοκίνητο ελαιοτριβείο στην περιοχή της Πάργας. Τα 45 χρόνια λειτουργίας του, έως το 1975, η πορεία του ακολούθησε τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που συντελέσθηκαν στην πόλη. Το 2009 πέρασε στα χέρια των σημερινών του ιδιοκτητών, διατηρώντας άθικτο και άριστα συντηρημένο τον αρχικό του εξοπλισμό, καθώς και τμήμα του αρχείου του.

Με στόχο να ζωντανέψουν την αίγλη περασμένων εποχών, οι νέοι οικοδεσπότες αναστήλωσαν τις παλιές εγκαταστάσεις και δημιούργησαν ένα νέο μουσειακό χώρο, που πήρε το όνομά του από την αρχαία ονομασία της Πάργας, «Παραγαία», η οποία προέρχεται πιθανότατα από τη σλαβική λέξη «parg», που σημαίνει λιμάνι. Από παραφθορά αυτού λέγεται ότι προήλθε και η σημερινή ονομασία της Πάργας, που κατά την αρχαιότητα αποτελούσε το λιμάνι της Ηπείρου με την ονομασία Ελαία.

«Η καλλιέργεια της ελιάς και η παραγωγή λαδιού υπήρξε ανέκαθεν συμπληρωματική πηγή βιοπορισμού για την Πάργα. Μόνη περίοδος που η ελιά κυριάρχησε στον παραγωγικό τομέα της πόλης, η περίοδος της ύφεσης, τη δεκαετία του 1960. Αντίστοιχα και σήμερα, επιστρέφουμε στην ελιά, για να δημιουργήσουμε, με τρόπο "εναλλακτικά" παραδοσιακό, τις προϋποθέσεις για την αειφόρο ανάπτυξη της περιφέρειας, με την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης πολιτιστικής αξίας, και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ελπίζουμε αυτή μας η κίνηση να βρει ανταπόκριση σε κάθε επίπεδο και να ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες», μας λέει ο κ. Ηλίας Λιάκρης.

Αποτελούμενος από δύο ορόφους, ο χώρος του ελαιοτριβείου είναι διαμορφωμένος έτσι ώστε να μεταφέρει στους επισκέπτες βασικές γνώσεις για την παραγωγή και επεξεργασία της ελιάς, ενώ στο χώρο γευσιγνωσίας του μουσείου θα μυηθούν μέσα από μια ξεχωριστή ιεροτελεστία στα μυστικά του καλού ελαιολάδου. Θα έχουν την ευκαιρία να γευθούν ελαιόλαδο παραγωγής του κτήματος «Paragaea», του οποίου το χρώμα, το άρωμα και η γεύση προδίδουν τη γνησιότητα και την άριστη ποιότητα.

Οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στο «Paragaea» καθημερινά, Δευτέρα - Κυριακή, από τις 10.30 το πρωί έως τις 22.30 το βράδυ. Στο τέλος της επίσκεψής τους, όσοι θέλουν να ανακαλύψουν τις ευεργετικές ιδιότητες της ελιάς στο σώμα και το πνεύμα, μπορούν να κάνουν μια βόλτα στο πωλητήριο του Μουσειακού Χώρου Ελιάς και Γευσιγνωσίας όπου διατίθενται φαγώσιμα και καλλυντικά προϊόντα με βάση τον ιερό καρπό της ελιάς.
 
 Info: Το «Paragea - Parga Old Olive-Oil Factory» βρίσκεται στην οδό Τζαβέλλα 19 στην πόλη της Πάργας, για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://paragaea.gr/

Με προϊόντα από τον κήπο τους γιόρτασαν οι καλλιεργητές του ΑΠΘ

Οι ντομάτες, οι πιπεριές, οι μελιτζάνες, τα κολοκυθάκια, τα αγγουράκια, ο μαϊντανός, ο άνηθος, οι πατάτες και τα φασολάκια, που ήταν η πρώτη εσοδεία των καλλιεργητών του Αριστοτέλιου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποτέλεσαν το μενού της γιορτής που διοργανώθηκε στους λαχανόκηπους του Ιδρύματος.

Πολίτες της Θεσσαλονίκης, καλλιεργητές με τις οικογένειές τους, μέλη των πρυτανικών αρχών του Ιδρύματος και καθηγητές ξεναγήθηκαν στους λαχανόκηπους από την ομάδα της Γεωπονικής Σχολής που είχε και την επίβλεψη των καλλιεργειών.

«Η δράση αυτή έχει μια εξαιρετική επιτυχία. Προχωρεί χωρίς κανένα πρόβλημα και υπάρχει μεγάλη συνεργασία και σεβασμός μεταξύ των καλλιεργητών» δήλωσε στο «Βήμα» ο πρόεδρος της Γεωπονικής Σχολής του Ιδρύματος κ. Δημ. Κωβαίος. Προανήγγειλε μάλιστα ότι σχεδιάζεται «η επέκταση της δράσης με άλλους 200 λαχανόκηπους από την νέα χρονιά».

Όπως είναι γνωστό, οι πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ διέθεσαν πρόσφατα 400 αγροτεμάχια σε καλλιεργητές της Θεσσαλονίκης, προκείμενου να φυτέψουν οπωροκηπευτικά της αρεσκείας τους.

Η οικονομική κρίση, οξύτερη στα αστικά κέντρα της χώρας, εκτόξευσε τις αιτήσεις συμμετοχής. Περίπου 4.768 Θεσσαλονικείς εκδήλωσαν ενδιαφέρον και κατόπιν κλήρωσης στις 5 Απριλίου 2012 ξεκίνησε η καλλιέργεια με τις μεθόδους της βιολογικής γεωργίας. Όπως αναφέρουν οι εκπρόσωποι του Ιδρύματος, καθημερινά τις καλλιέργειες των πολιτών επέβλεπαν καθηγητές, στελέχη και φοιτητές της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ, καθοδηγώντας τους ως προς την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Εκτός από τα αγροτεμάχια, οι Θεσσαλονικείς δέχτηκαν συμβουλευτική υποστήριξη από γεωπόνους-βιοκαλλιεργητές και παρακολουθούν εκπαιδευτικά σεμινάρια (η πρώτη σειρά πραγματοποιήθηκε στις 1-2 Ιουνίου 2012), ενώ τους παρέχεται και νερό άρδευσης.

«Το πείραμα των λαχανόκηπων μοιάζει να αποτελεί ένα υπόδειγμα κοινωνικής συνύπαρξης και συνεργασίας ενός πανεπιστημίου και της ευρύτερης κοινωνίας. Ένα πανεπιστήμιο έχει χρέος να καλλιεργεί, να παράγει και να μεταδίδει την επιστημονική γνώση, ένα χρέος το οποίο δεν εξαντλείται μόνο στην ακαδημαϊκή του λειτουργία, αλλά επεκτείνεται και σε κοινωνικό έργο αντίστοιχο με αυτό που επιτελείται αυτή τη στιγμή στο αγρόκτημα, όπου 400 Θεσσαλονικείς όχι μόνο εκπαιδεύονται στις αρχές της βιολογικής γεωργίας αλλά έχουν την ευκαιρία οι ίδιοι να γίνουν καλλιεργητές», αναφέρει σχετικά ο πρύτανης του Ιδρύματος κ. Γ. Μυλόπουλος. «Εύχομαι και ελπίζω το παράδειγμα του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης να επεκταθεί και σε υπόλοιπα πανεπιστήμια και δημόσιους φορείς, έτσι ώστε ο Έλληνας πολίτης να επανακτήσει τη χαμένη του εμπιστοσύνη στους δημόσιους οργανισμούς», καταλήγει.

Κρατώντας ανά χείρας τους πρώτους καρπούς της προσπάθειάς τους, οι καλλιεργητές γιόρτασαν την Δευτέρα, στο Αγρόκτημα ΑΠΘ υπό τους ήχους της μουσικής ομάδας της Γεωπονικής Σχολής ΑΠΘ την επιτυχία του εγχειρήματός τους. Στο αγρόκτημα ξεναγήθηκαν και αρκετοί Θεσσαλονικείς με τις οικογένειές τους, εκδηλώνοντας μάλιστα και το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στη διανομή κι άλλων αγροτεμαχίων από το Ίδρυμα.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...