Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2012

Ποιοτικά και παραδοσιακά προϊόντα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ελληνικής Γεωργίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε πρόταση Κανονισμού για τα συστήματα ποιότητος των γεωργικών προϊόντων που αντανακλά καίριες ελληνικές θέσεις κατόπιν τροπολογιών του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Καθηγητή κ. Γιώργου Παπαστάμκου, μέλους της αρμόδιας Επιτροπής Γεωργίας 
 
Υιοθετήθηκε σήμερα από την Ολομέλεια η Έκθεση της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση Κανονισμού για τα συστήματα ποιότητος των γεωργικών προϊόντων. Στο εγκριθέν κείμενο έχουν ενσωματωθεί τροπολογίες του κ. Παπαστάμκου, οι οποίες αντανακλούν καίριες ελληνικές θέσεις.
Η ενωσιακή πολιτική για την ποιότητα των γεωργικών προϊόντων παρέχει αναγνώριση των χαρακτηριστικών υψηλής αξίας, καθώς και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων των γεωργικών προϊόντων, κυρίως μέσω των ακολούθων συστημάτων: Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης, Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη, Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν και Βιολογική Γεωργία.
Στόχος της νομοθετικής πρότασης, όπως υιοθετήθηκε από την Ολομέλεια επί τη βάσει προηγούμενης συμφωνίας μεταξύ της Επιτροπής Γεωργίας του ΕΚ και του καθ' ύλην αρμοδίου Συμβουλίου Υπουργών, είναι η ενίσχυση των ισχυόντων συστημάτων ποιότητας και η απλοποίηση των διαδικασιών τους, καθώς και η προσθήκη νέων "ενδείξεων ποιότητος".
Ειδικότερα, ο Κανονισμός καθιερώνει ως προαιρετική ένδειξη ποιότητος τον όρο «προϊόν ορεινής παραγωγής». Επιπλέον, δεσμεύει την Κομισιόν να υποβάλει -εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του Κανονισμού- έκθεση σχετικά με την καθιέρωση της ένδειξης «προϊόν νησιωτικής γεωργίας», για προϊόντα των οποίων οι πρώτες ύλες προέρχονται από νησιωτικές περιοχές. Στην περίπτωση των μεταποιημένων προϊόντων, η μεταποίηση πρέπει επίσης να γίνεται σε νησιωτικές περιοχές, εάν αυτό επηρεάζει ουσιαστικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τελικού προϊόντος. Ομοίως, προβλέπεται η υποβολή έκθεσης εκ μέρους της Κομισιόν για την καθιέρωση ενός νέου συστήματος επισήμανσης «τοπικής γεωργίας και άμεσης πώλησης».
Επιπλέον, υψίστης σημασίας για την ελληνική γεωργία είναι η αποτροπή τόσο της εμπορίας εντός της ΕΕ, όσο και της εξαγωγής σε τρίτες χώρες προϊόντων, τα οποία παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας καταχωρισμένων ονομασιών ελληνικών προϊόντων. Τα κράτη μέλη οφείλουν να διενεργούν ελέγχους για να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του Κανονισμού και να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα σε περίπτωση παραβάσεων. Διασφαλίζεται μάλιστα προστασία των καταχωρισμένων ονομασιών/ενδείξεων όχι μόνον έναντι άμεσης ή έμμεσης χρήσης τους, αλλά και έναντι παραποίησης ή επίκλησής τους.
Τέλος, ενώ η Κομισιόν στην πρότασή της προέβλεπε την ακύρωση μίας ΠΟΠ, ΠΓΕ ή ενός ΕΠΙΠ, όταν μία ονομασία δεν χρησιμοποιείται επί πενταετία, ο κ. Παπαστάμκος, επί τη βάσει των ελληνικών θέσεων, είχε ζητήσει την επέκτασή της σε 10ετία, θέση που είχε υιοθετηθεί από την Επιτροπή Γεωργίας του ΕΚ. Στον συμβιβασμό που επετεύχθη με το Συμβούλιο επελέγη τελικώς η επταετία.
Ο κ. Παπαστάμκος προέβη στην ακόλουθη δήλωση: "Η παραγωγή ποιοτικών και παραδοσιακών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας συνιστά ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τον ελληνικό γεωργικό τομέα. Απαραίτητη είναι η παροχή των κατάλληλων εργαλείων –σε επίπεδο ΕΕ- στους παραγωγούς για τη γνωστοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των προϊόντων τους, και την προστασία τους από αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, τόσο στην εσωτερική αγορά, όσο και σε τρίτες χώρες".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...