Τετάρτη 19 Σεπτεμβρίου 2012

Προώθηση γεωργικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά και σε τρίτες χώρες

Υιοθέτηση τροπολογιών του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Γιώργου Παπαστάμκου

Υπέρ της ενίσχυσης των Ενωσιακών εργαλείων για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων τάχθηκε η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις σχετικές Εκθέσεις που υιοθετήθηκαν ενσωματώθηκαν πλήρως οι τροπολογίες του κ. Παπαστάμκου.

Ειδικότερα, στην Έκθεση για "μια στρατηγική υψηλής ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας για την προώθηση των γεύσεων της Ευρώπης", βάσει των τροπολογιών του Έλληνα Ευρωβουλευτή:
- προτείνεται η διενέργεια ευρειών εκστρατειών ενημέρωσης των καταναλωτών, εντός της ΕΕ και στην εξωτερική αγορά, σχετικά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα παραγωγής των προϊόντων και τα συστήματα πιστοποίησης,
- επισημαίνεται η αναγκαιότητα διασφάλισης αποτελεσματικότερης προστασίας των προϊόντων που υπάγονται σε συστήματα ποιότητας έναντι των εμπορικών εταίρων της ΕΕ, ενώ ζητούνται η πλήρης συμπερίληψη και η επέκταση της προστασίας των Γεωγραφικών Ενδείξεων στο πλαίσιο των διμερών και διαπεριφερειακών εμπορικών συμφωνιών, καθώς και σε επίπεδο Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου,
- ζητείται τροποποίηση του συγχρηματοδοτικού πλαισίου για την προώθηση των προϊόντων που εντάσσονται σε συστήματα ποιότητας, προς την κατεύθυνση της αύξησης του ποσοστού χρηματοδοτικής συμμετοχής της ΕΕ,
- τονίζεται η ανάγκη προώθησης των τοπικών προϊόντων ορεινών ή νησιωτικών περιοχών, καθώς και αυξημένου ποσοστού χρηματοδοτικής συμμετοχής της ΕΕ υπέρ των προϊόντων αυτών.
Επιπλέον, στην Έκθεση τροποποίησης του ισχύοντος Κανονισμού σχετικά με την ενημέρωση και την προώθηση, βάσει τροπολογιών του κ. Παπαστάμκου, προστίθενται οι ακόλουθες επιλέξιμες ενέργειες ως προς προϊόντα, τα οποία εντάσσονται στα Ενωσιακά συστήματα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, Εγγυημένου Παραδοσιακού Ιδιότυπου Προϊόντος:
α) προώθηση της προστασίας των ονομασιών προέλευσης και των γεωγραφικών ενδείξεων, παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις προδιαγραφές και σχετική πληροφόρηση των τρίτων χωρών,
β) υποστήριξη των αρμοδίων αρχών των Κρατών Μελών προκειμένου να επιβλέπουν τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές και την ορθή εφαρμογή του Ενωσιακού ρυθμιστικού πλαισίου,
γ) πληροφόρηση και νομική υποστήριξη των ενδιαφερομένων μερών για την κατοχύρωση έννομης προστασίας των ΠΟΠ/ΠΓΕ σε τρίτες χώρες και για την αντιμετώπιση ζητημάτων σφετερισμού των ΠΟΠ/ΠΓΕ.
Τέλος, προτείνεται η κατά προτεραιότητα επιλογή προγραμμάτων που αφορούν στην ενημέρωση και προώθηση γεωργικών προϊόντων που εντάσσονται στα συστήματα της ΕΕ ως προς τις ΠΟΠ/ ΠΓΕ, ΕΠΙΠ και τα βιολογικά προϊόντα.

Κατά τον κ. Παπαστάμκο, η Ενωσιακή πολιτική ενημέρωσης και προώθησης θα πρέπει να επικεντρωθεί στα ποιοτικά γεωργικά προϊόντα, καθώς και στα προϊόντα που συνδέονται με συγκεκριμένους τρόπους παραγωγής. Η Ελλάς καλείται να αξιοποιήσει πλήρως τα ευρωπαϊκά εργαλεία για την προώθηση των γεωργικών προϊόντων σε συνδυασμό και με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ για την πολιτική ποιότητας, όπως υιοθετήθηκε κατά την πρόσφατη σύνοδο της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...